IPA, Instrumenti për Asistencën e Paraanëtarësimit