Vettingu/ Komisioneri Publik-KPK: Të mbetet në fuqi vendimi për gjyqtaren e Krimeve të Rënda

Komisioneri Publik i ka bërë kërkesë Kolegjit të Pavarur të Kualifikimit që të lërë vë fuqi vendimin për të vazhdimin e detyrës për gjyqtaren e Apelit për Krimet e Rënda, Nertina Kosova.

Katër muaj më parë, Komisionieri ankimoi vendimin e KPK me argumentin se nuk ka bërë hetim të plotë për gjyqtaren, por pas provave të paraqitura ka kërkuar lënien në detyrë të saj.

Do të jetë Kolegji i Pavarur i Apelimit që do të thotë fjalën e fundit. Vendimi do të jepet me datë 26 korrik.

( Kliko këtu ) për dokumentin e plotë të Komisionerit Publik

"Në vlerësim të Komisionerit Publik, shqyrtimi gjyqësor nga ana e Kolegjit mbi bazën e shkaqeve të ankimit, në referencë të nenit 179/b, pika 5, i Kushtetutës, nenit C, pika 2, neni F, pika 2 dhe 3 e aneksit të Kushtetutës dhe ligjit nr. 84/2016, evidentoi disa mangësi të konstatuara gjatë hetimit të çështjes nga ana e Komisionit. Këto mangësi u vërejtën në disa elementë të kontrollit të kriterit të pasurisë si, saktësia dhe mjaftueshmëria e deklarimit të pasurisë (periodike/vetting), përmbushja e detyrimeve financiare, hetimi në mënyrë shteruese i burimit të ligjshëm të krijimit të pasurisë, të ardhurave dhe likuiditeteve. Ky hetim në rastin konkret ishte i domosdoshëm, si përsa i takon subjektit të rivlerësimit, ashtu edhe personave të lidhur/të tjerë të lidhur me të, me qëllim krijimin e bindjes mbi besueshmërinë, në vlerësimin e këtij kriteri.

Komisioneri Publik vlerëson, se shqyrtimi gjyqësor i kësaj çështjeje, në vlerësimin e përgjithshëm të procedurave të procesit të rivlerësimit, provoi nevojën që për raste të ngjashme, kur rrethanat faktike dhe juridike e lejojnë, merita dhe kërkimi i ankimit të Komisionerit Publik të jetë alternativ kundrejt juridiksionit kontrollues të Kolegjit, pasi sikundër ky rast dëshmoi, të gjitha shkaqet e ankimit të Komisionerit Publik, në referencë të nenit 52 të ligjit nr. 84/2016, gjetën përgjigje nga rreth 70 provat të reja të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit gjatë shqyrtimit gjyqësor.

Ky fakt, në vlerësimin e Komisionerit Publik, e bën të justifikuar vendimmarrjen e këtij trupi gjykues për lënien në fuqi të vendimit nr. 43/2018 të Komisionit, por me një tjetër arsyetim. Komisioneri Publik vlerëson se vendimi përfundimtar i këtij trupi gjykues duhet të përfshijë në arsyetimin e tij ligjor çështjet e patrajtuara gjatë shqyrtimin të çështjes në Komisioni, të cilat u hetuan gjatë gjykimit, si rrjedhojë e shkaqeve të ngritura në ankim. Çështje të tilla këto si, cilësimi i të atit të subjektit si person tjerër i lidhur, në cilësinë e kryefamiljarit, analiza financiare e kryer për këtë qëllim dhe nevoja në përcaktimin drejtë të gjendjes së fakteve që kanë lidhje me kontrollin dhe burimin e ligjshëm të pasurisë së subjektit të rivlerësimit dhe personave të tjerë të lidhur me të, nën dritën e provave të reja të administruara. Subjekti ka paraqitur dhe janë administruar, pëfshirë këtu edhe prova të reja, (i) 61 akte (gjithsej 365 fletë) në seancën e datës 12.6.2019; (ii) 8 akte (gjithsej 32 fletë) në seancën e datës 3.7.2019 dhe (iii) 2 akte lidhur me shpenzimet e subjektit për udhëtimet jashtë vendit, në seancën e datës 19.7.2019.

Kërkimi përfundimtar: Nga sa u parashtrua më sipër, Komisioneri Publik, z. Florian Ballhysa në vlerësim tërësor të të gjithë provave të administruara gjatë shqyrtimit dhe hetimit gjyqësor të kësaj çështjeje, i kërkon këtij trupi gjykues, lënien në fuqi me një tjetër arsyetim të vendimit nr.43, datë 18.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova", shkruhet në kërkesën e tyre. 

Nertina Kosova

B.K./b.ha./Shqiptarja.com
  • Sondazhi i ditës:

    A duhen ndjekur penalisht gjyqtarët që po nxjerrin 'të fortët' nga burgu?

Komento