Request for Proposals 00149 - Feasibility Study:

Request for Proposals 00149 - Feasibility Study: Increasing Institutional Capacities in Albanian Higher Education Institutions Through a Diaspora Fellowship Program

Albanian American Development Foundation (AADF) is looking for individual local consultants/ team of consultants/organizations to conduct a feasibility study on
implementation of a diaspora fellowship program that will bring highly qualified candidates from the scientific diaspora to Albanian Higher Education Institutions to carry out educational projects. 

Kërkesë për Propozime 00149 - Studim Fizibiliteti: Rritja e kapaciteteve të institucioneve të Arsimit të Lartë, nëpërmjet Programit të Bursave për Diasporën

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) fton konsulentë lokal/ekipe konsulentësh/ kompani konsulence të zhvillojë një studim fizibiliteti mbi zbatimin e programit të bursave të diasporës, i cili do të sjellë kandidatë të kualifikuar nga diaspora shkencore në Institucionet e Arsimit të Lartë Shqiptar për të realizuar projekte në fushën e arsimit.