Zyra e Përmbarimores “ Gentiana Madani” zhvillon ankandin për shitjen e pasurive

Zyra e Përmbarimores “Gentiana Madani”  njofton se më datë 17.09.2021 ora 16.00, në ambientet e saj do të zhvillohet Ankandi për shitjen e pasurive:

 

1. Pasuria me nr.163/127, are + truall, me sipërfaqe totale 5070 m2, nga të cilat  586 m2 janë truall, ku janë ndërtuar:  dy godina banimi, me siperfaqe totale  ndërtimi  (njolla) 586 m2.  

    Cmimin  me të cilin  fillon ankandi  është 322.577 ( treqind e njezetë e dy mije e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë ) Euro

2. Pasuria me nr.163/128, are + truall ,me sipërfaqe totale 2630 m2 ,nga të cilat 2463 m2 janë truall, ku janë ndërtuar: Kapanon me sipërfaqe 2463 m2 (servis automjetesh ekspozite, magazinë, zyra, bar, restorant), ndodhur në Stacionin Zooteknik, ( A.G Motors), Xhafzotaj Durrës, në zonën kadastrale 2574, vol.6, faqe 145, në pronësi të Arben Pohumi.

     Cmimi me të cilin fillon ankandi është 677.790 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë e shtatëqind e nentëdhjetë) Euro.

 

Ankandi do të zhvillohet në Zyrën e përmbarueses Gentiana Madani, pranë Gjykates Kavajë.

 

Tel: 0683693236

Email: [email protected]