1 / 8
Bijelinë, prill 1992. Forcat e Arkanit pas vrasjes së civilëve shqiptarë
2 / 8
Bijelinë, prill 1992. Forcat e Arkanit pas vrasjes së civilëve shqiptarë
3 / 8
Bijelinë, prill 1992
4 / 8
Bijelinë, prill 1992
5 / 8
Bijelinë, prill 1992
6 / 8
Bijelinë, prill 1992
7 / 8
Bijelinë, prill 1992
8 / 8
Bijelinë, prill 1992