Gjyqtari paraprak miraton pjesërisht mocionin e Thaçit, urdhërohet ZPS-ja të bëjë ndryshime në aktakuzë

Gjyqtari paraprak miraton pjesërisht mocionin e Thaçit, urdhërohet ZPS-ja të bëjë ndryshime në aktakuzë

Hashim Thaçi

Është aprovuar pjesërisht mocioni i mbrojtjes së Hashim Thaçit, nga gjyqtari i procedurës paraprake, Nicolas Guillou.

Në vendim thuhet se në aktakuzën e ndryshuar të konfirmuar, ndërmarrja e përbashkët kriminale (NPK) e supozuar përfshin të paktën tetë individë të emëruar, përveç të akuzuarve, dhe krime të kryera në 42 vende krimi gjatë periudhës nga marsi 1998 deri në shtator 1999, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Akuzat e reja ndaj aktakuzës së ndryshuar të konfirmuar nuk pretendojnë pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të të Akuzuarit në këto krime të supozuara. Në dritën e natyrës dhe shkallës së krimeve të akuzuara në rastin konkret dhe mënyrave të deklarimit të përgjegjësisë, gjyqtari i procedurës paraprake konsideron se identiteti specifik i autorëve fizikë të akuzave të reja nuk duhet të deklarohet. Megjithatë, siç u përmend më lart, kur ZPS është në gjendje të identifikojë autorët e dyshuar me emër, ajo duhet ta bëjë këtë”, thuhet në vendim.

Në vendim parashtrohet se gjykatësi i procedurës paraprake vëren se autorët fizikë të krimeve të reja të supozuara janë identifikuar sipas grupit dhe përkatësisë (“anëtarë të UÇK-së” ose “ushtar i UÇK-së”). Në disa raste këta autorë janë të lidhur me zonat operative dhe njësitë specifike ose shtabet specifike të UÇK-së.

“Gjyqtari i procedurës paraprake thekson më tej se paragrafi 174 i Aktakuzës së Ndryshuar të konfirmuar nuk i identifikon autorët sipas përkatësisë grupore apo ndonjë mjeti tjetër, por kur lexohet me paragrafi 135, autorët e supozuar mund të identifikohen si “pjesëtarë të UÇK-së”, të përshkruar më tej duke i lidhur ata me një periudhë kohore dhe vendndodhje të caktuar. Megjithatë, për të shmangur ndonjë paqartësi, ZPS-ja duhet të shtojë referencën për “pjesëtarët e UÇK-së” në paragrafin 174 të Aktakuzës së Konfirmuar të Ndryshuar”, thotë vendimi.

Lidhur me akuzën e re për akte të tjera çnjerëzore dhe trajtim mizor në lidhje me Kategorinë e Parë të amendamenteve, gjyqtari i procedurës paraprake vëren se kjo akuzë pretendon se “shumë anëtarë të UÇK-së i nënshtronin të burgosurit në mënyrë rutinore ndaj rrahjeve të rënda dhe abuzimit psikologjik”, të përshkruar më tej duke lidhur ato në një periudhë kohore dhe vendndodhje të caktuar.

“Materialet mbështetëse në disa raste përmendin pjesëtarë të UÇK-së që pretendohet se kanë kryer keqpërdorime të tilla dhe akuzat kundër këtyre autorëve janë konfirmuar. Kështu, kur ZPS është në gjendje të emërojë autorët e drejtpërdrejtë, gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se këta emra duhet t’i shtohen aktakuzës së konfirmuar të ndryshuar. Në përputhje me rrethanat, ZPS do të ndryshojë paragrafin 105 të Aktakuzës së Konfirmuar të Ndryshuar për të përfshirë emrat e autorëve të drejtpërdrejtë të përmendur në mënyrë eksplicite në Rregullën 86 (3) (b) për Amendamentet e Kategorisë së Parë”, thuhet tutje.

Sajë përket akuzave të reja në bazë të kategorisë së dytë të amendamenteve, gjyqtari i procedurës paraprake vëren se në paragrafin 93 të aktakuzës së ndryshuar të konfirmuar, pretendohet se anëtarët e UÇK-së kanë ndaluar të paktën tre persona në selinë qendrore të UÇK-së në ish-konviktin në Gjilan.

“Gjyqtari i procedurës paraprake thekson më tej se, në paragrafin 174 të Aktakuzës së Ndryshuar të konfirmuar, pretendohet se dy viktima janë dërguar në konviktin në Gjilan nga pjesëtarët e UÇK-së dhe nuk janë parë më. Identitetet specifike të autorëve të drejtpërdrejtë të këtyre krimeve të supozuara nuk përmenden në materialin mbështetës të akuzave të reja dhe për rrjedhojë, gjyqtari i procedurës paraprake ka konfirmuar vetëm se këta individë janë anëtarë të UÇK-së, të përshkruar më tej duke i lidhur me një periudhë të caktuar kohore dhe vendndodhjen. Meqenëse nuk ka të dhëna se ZPS ka dijeni për identitetin e autorëve të drejtpërdrejtë, nuk garantohen detaje shtesë”, thuhet tutje.

Sipas vendimit, rrjedhimisht, gjyqtari i procedurës paraprake urdhëron ZPS-në që të ndryshojë paragrafët 105, 157 dhe 174 të aktakuzës së ndryshuar, të konfirmuar në mënyrën e treguar më lart dhe të zbatojë redaktimet e nevojshme në proporcion me masat e autorizuara mbrojtëse deri më 30 shtator 2022.

Po ashtu, thuhet se gjykatësi i procedurës paraprake kujton se nëse identiteti i viktimave është fakt material, varet nga afërsia e pretenduar e të akuzuarit me ato ngjarje dhe nga lloji i përgjegjësisë që pretendon Prokuroria.

“Në rrethana të caktuara, natyra dhe shkalla e krimeve të supozuara e bën të pamundur përcaktimin e identitetit të viktimave. Në raste të tilla, identifikimi i viktimave si grup ose tregimi i numrit të tyre të përafërt mund të jetë i mjaftueshëm. Megjithatë, edhe në rastet kur një shkallë e lartë specifikë është jopraktike, nëse ZPS është në gjendje të emërojë viktimat, duhet ta bëjë këtë, pasi identiteti i viktimës është informacion i vlefshëm për përgatitjen e çështjes së mbrojtjes”, thuhet në vijim.

Ndër të tjera, thuhet se gjyqtari i procedurës paraprake konsideron se është dhënë informacion i detajuar për viktimat e akuzave të reja, veçanërisht në dritën e: (i) natyrës dhe shkallës së krimeve të akuzuara, veçanërisht faktit që ato pretendohet se janë kryer kundër qindra viktimave; dhe (ii) fakti që të akuzuarit nuk akuzohen se kanë kryer fizikisht ndonjë nga krimet që bazohen në vetë akuzat e reja.

Gjithashtu, thuhet se gjyqtari i procedurës paraprake vëren se materiali mbështetës i ofruar në lidhje me akuzat e reja tregon qartë se ZPS është në gjendje të sigurojë identitetin e viktimave.

“Në lidhje me paragrafët 68 dhe 105 të Aktakuzës së Konfirmuar të Ndryshuar, ZPS-ja pretendon se “anëtarët e UÇK-së kanë arrestuar të paktën dymbëdhjetë persona pa procedurë të rregullt ligjore në Budakovë” dhe se këta individë “u janë nënshtruar rrahjeve të rënda dhe abuzimit psikologjik”. Këta dymbëdhjetë persona janë emëruar nga ZPS në Rregullën e saj 86 (3) (b) Përmbledhje të Amendamenteve të Kategorisë së Parë. Kështu, kur ZPS është në gjendje të emërojë viktimat përkatëse, gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se këta emra duhet t’i shtohen aktakuzës së ndryshuar të konfirmuar”, thotë vendimi.

Sipas vendimit, në përputhje me rrethanat, ZPS-ja do të ndryshojë paragrafët 68 dhe 105 të aktakuzës së konfirmuar të ndryshuar për të përfshirë emrat e viktimave të përmendura në mënyrë eksplicite në Rregullën 86 (3) (b) për amendamentet e kategorisë së parë.

“Në lidhje me paragrafin 93 të Aktakuzës së Konfirmuar të Ndryshuar, ZPS-ja pretendon se anëtarët e UÇK-së kanë ndaluar të paktën tre persona pa një proces të rregullt ligjor. Gjyqtari i Procedurës Paraprake kujton se akuzat e reja kanë të bëjnë vetëm me ngjarjet e korrikut 1999. Materialet mbështetëse të ZPS-së tregojnë një individ që u ndalua gjatë kësaj periudhe kohore. Kështu, kur ZPS është në gjendje të emërojë një viktimë përkatëse, gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se emri i individit duhet t’i shtohet aktakuzës së ndryshuar të konfirmuar. ZPS do të ndryshojë në përputhje me rrethanat paragrafin 93 të Aktakuzës së Konfirmuar të Ndryshuar për të përfshirë emrin e viktimës të përmendur në mënyrë eksplicite në Rregullën 86 (3) (b) për Amendamentet e Kategorisë së Dytë”, thuhet në vendim.

Lidhur me identifikimin e lokacioneve thuhet se gjyqtari i procedurës paraprake urdhëron ZPS-në të ndryshojë paragrafët 68 dhe 105 të aktakuzës së konfirmuar të ndryshuar në mënyrën e treguar më lart dhe të zbatojë korrigjimet e nevojshme në proporcion me masat e autorizuara mbrojtëse deri më 30 shtator 2022.

“Gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se, duke marrë parasysh: (i) strukturën e aktakuzës së konfirmuar të ndryshuar; (ii) informacionin specifik dhe të detajuar të dhënë; (iii) natyrën dhe rrethanat e rastit dhe shkallën e krimeve të akuzuara; dhe (iv) fakti që të Akuzuarit nuk akuzohen se kanë kryer fizikisht ndonjë nga krimet e supozuara që bazohen në vetë akuzat e reja, aktakuza e konfirmuar e ndryshuar parashtron me qartësi dhe specifikë të mjaftueshme faktet që mbështesin akuzat e reja, duke përfshirë mënyrat e përgjegjësisë i ngarkuar. Megjithatë, në dritën e faktit se ZPS është në gjendje të ofrojë specifika të mëtejshme, gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se akuzat e reja në aktakuzën e ndryshuar të konfirmuar do të ndryshohen në mënyrën e treguar në paragrafët 27-29, 36-37 dhe 42, më lart. Rrjedhimisht refuzohen sfidat e mbetura të mbrojtjes së Thaçit ndaj formularit të aktakuzës së ndryshuar të konfirmuar”, thuhet në konkluzion të këtij vendimi.

Në fund, thuhet se miratohet kërkesa pjesërisht dhe urdhërohet ZPS që t’i shtojë emrat e autorëve përkatës të drejtpërdrejtë në paragrafët 105, 157 dhe 174 të aktakuzës së ndryshuar të konfirmuar siç tregohet në paragrafët 27-29.

“URDHËRON ZPS-në që t’i shtojë emrat e viktimave përkatëse në paragrafët 68, 93 dhe 105 të Aktakuzës së Ndryshuar të Konfirmuar, siç tregohet në paragrafët 36-37, më lart; d. URDHËRON ZPS-në që t’i shtojë lokacionet përkatëse paragrafëve 68 dhe 105 të Aktakuzës së Ndryshuar të Konfirmuar siç tregohet në paragrafin 4240, më lart; e. Urdhërohet SPO-në që të paraqesë një version rreptësisht konfidencial, konfidencial dhe të redaktuar publik, sipas rastit, të një aktakuze të ndryshuar më tej të konfirmuar, të ndryshuar deri të premten, 30 shtator 2022”, thuhet ndër të tjera urdhrat e tjerë të gjyqtarit paraprak

Ndryshe, më 29 prill, Zyra e Prokurorit të Specializuar ka dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.

Prokuroria po pretendon se katër të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë.

Në aneksin e publikuar sa i përket krimeve që pretendohen se ndodhën në Semetishtë dhe Budakovë, prokuroria ka listuar krimet e luftës si arrestimi dhe ndalimi i paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor ose çnjerëzor, torturë, vrasje. Ndërkaq, si krime kundër njerëzimit i ka listuar burgimin, vepra të tjera çnjerëzore, torturën, vrasjen, zhdukjen e personave me forcë dhe persekutimin.

Kurse, për krimet që pretendon që ndodhën në Gjilan, si krime lufte i ka listuar arrestimi dhe ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, trajtimin mizor ose çnjerëzor, torturën dhe vrasjen. Ndërsa, si krime kundër njerëzimit ka listuar burgimin, vepra të tjera çnjerëzore, torturën, vrasjen dhe persekutimin.

Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë.

Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Selimi më 11 nëntor.

Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020.

Sipas akuzës, së paku midis marsit 1998 deri në shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe anëtarë të tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët kishin qëllimin e përbashkët për të siguruar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën përmes metodave që përfshinin frikësimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin si kundërshtarë.

“Ndër këta kundërshtarë përfshiheshin persona që ishin, ose që konsideroheshin se kishin qenë: (a) bashkëpunëtorë ose të lidhur me forca, zyrtarë ose institucione shtetërore të RFJ-së, ose që (b) ndryshe nuk mbështetnin qëllimet ose metodat e UÇK-së dhe më vonë të QPK-së, ndër të cilët persona të lidhur me LDK-në dhe serbë, romë dhe persona të kombësive të tjera (bashkërisht, ‘kundërshtarët’). Ky qëllim i përbashkët përfshinte krimet e përndjekjes, burgosjes, arrestimit dhe ndalimit arbitrar ose të paligjshëm, akte të tjera çnjerëzore, trajtimin mizor, torturën, vrasjen dhe zhdukjen me forcë të personave”, thuhet në aktakuzë.

Në aktakuzë përmenden edhe Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Geci.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit bashkë me udhëheqësit tjerë të UÇK-së kontribuuan në arritjen e qëllimit t përbashkët.

“Si alternativë, disa ose të gjithë këta individë nuk ishin anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët, por u përdorën nga anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët për të kryer krime për realizimin e qëllimit të përbashkët (së bashku me anëtarët e NKP-së, bashkërisht ‘anëtarët dhe instrumentet e NKP-së’)”, thotë akti akuzues.

S.C/Shqiptarja.com
Komento

KUJDES! Nuk do të publikohen komente që përmbajnë fjalë të pista, ofendime personale apo etiketime mbi baza fetare, krahinore, seksuale apo që shpërndajnë urrejtje. Në rast shkelje të rëndë të etikës, moderatorët e portalit mund të vendosin të bllokojnë autorin e komentit, të cilit do t'i ndalohet nga ai moment të komentojë te Shqiptarja.com

  • Sondazhi i ditës:

    Jeni dakord me propozimin e Berishës që votimi të bëhet i detyrueshëm?×

Lajmi i fundit

Miqësoret/ Gentian Mezani rikthen Laçin te suksesi, triumfojnë Kukësi dhe Tirana

Miqësoret/ Gentian Mezani rikthen Laçin te suksesi, triumfojnë Kukësi dhe Tirana