Deklarimi i të ardhurave
personale, afati shtyhet në shtato

Deklarimi i të ardhurave<br />personale, afati shtyhet në shtato
TIRANE- Ministria e Financave do t'i propozojë qeverisë shtyrjen e afatit për deklarimin e të ardhurave personale nga muaji prill në muajin shtator.

Zëvendëministri i Financave Alfred Rushaj deklaron se duke marrë shkas nga shtyrja e afatit për Amnistinë Fiskale deri në mars të këtij viti, ne bëmë ndryshime edhe në ligjin për deklarimin e të ardhurave personale, duke iu dhënë më tepër kohë qytetarëve për të kryer deklaratën.
Sipas projektit të hartuar nga ministria e Financave, brenda muajit shtator qytetarët shqiptarë dhe të huaj, rezidentë në Shqipëri, që krijojnë të ardhura nga më shumë se një burim, të cilat nuk janë tatuar, janë të detyruar të plotësojnë një formular, ku duhet të deklarojnë të ardhurat e siguruara gjatë vitit 2011.

Sipas ligjit "Për tatimin mbi të ardhurat", në dispozitat që parashikojnë të dhënat mbi të ardhurat bruto përfshihen, të ardhurat bruto nga paga, të ardhurat e tjera nga marrëdhëniet e punësimit, të ardhurat bruto nga dividenti për pjesëmarrje në shoqëritë tregtare apo veprimtaritë e biznesit, të ardhurat bruto nga qiraja apo shitja e sendeve të paluajtshme në pronësi të deklaruesit, të ardhurat nga interesat bankare, të ardhurat në investime ne tituj pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, të ardhurat nga pasuria intelektuale, shuma bruto të fituara nga lojërat e fatit, të ardhurat nga skema e sigurimit suplementar, trashëgimia dhe dhurimi.
Të ardhurat e tatimpaguesit të vetëpunësuar, përfshihen të gjitha të ardhurat që ai realizon gjatë veprimtarisë së tij ekonomike, pavarësisht nga lloj i aktivitetit.
Deklarata vjetore, duhet të përmbajë të dhëna mbi të ardhurat bruto, shpenzimet e zbritshme të kryera si dhe tatimet e paguara gjatë periudhës tatimore për të cilën deklaron.
"Përjashtohen nga ky detyrim për plotësimin e deklaratës, vetëm dy kategori tatimpaguesish: të vetëpunësuarit me një qarkullim vjetor deri në 2 milionë lekë, si dhe individët që kanë realizuar të ardhura vjetore deri në 200.000 lekë".
Një tjetër ndryshim, sipas Rushajt, është edhe kufiri i i të ardhurave që përfiton nga shpenzimet e zbritshme.
"Nëse kryefamiljari realizon të ardhura vjetore mbi kufirin 1 milionë lekë lekë, ai nuk do të përfitonte nga shpenzimet e zbritshme. Diferenca midis totalit të të ardhurave bruto dhe shpenzimeve të zbritshme përbën të ardhurën e tatueshme, e cila tatohet me normën 10%", tha Rushaj.
Nëse diferenca konsiderohet pozitive, Rushaj theksoi se deklaruesi brenda 30 ditëve nga paraqitja e deklaratës vjetore bën pagesen e tatimit, ndërsa në rast se diferenca rezulton negative, administrata tatimore i kthen tatimpaguesit shumën e taksave të paguara më shumë sa i takon. Kthimi i shumave bëhet brenda një viti nga bërja e deklaratës.
Element i rëndësishëm, nënvizoi më tej Rushaj, është plotësimi i deklaratës vjetore të të ardhurave me numrin e kartës vjetore të identitetit të individit, pra unifikimin e numrit të deklaratës me numrin e kartës se identitetit, çka do të krijojë mundësinë shumë shpejt që numri individual të shndërrohet në kod fiskal për individët brenda vitit të parë. Kjo do të bëjë që të kemi një identifikim të plotë të individit edhe në pagimin e taksave.
Deklarata vjetore e të ardhurave dorëzohet në Drejtorinë Tatimore Rajonale me të afërt me vendbanimin e tatimpaguesit dorazi, me postë apo në rrugë elektronike. Ligji nuk parashikon procedurë të verifikimit të të dhënave të deklaruara nga individi deklarues. Ai mbështet mbi parimin e vërtetësisë së të dhënave të deklaruara vullnetarisht. Parashikohet edhe një afat i arsyeshëm për korrigjimin e deklaratës, për gabime materiale të bëra nga deklaruesi. Por në rast se del nevoja e verifikimit të deklarimeve të bëra më herët, apo edhe në vite të deklaruesit, dhe nga verifikimi rezulton deklarim i gabuar apo fals, zbatohen dispozitat e Kodit të Procedurës Penale dhe ato të Kodit Penal.
(sg/atsh/shqiptarja.com)

  • Sondazhi i ditës:

    PS pritet të rikandidojë shumicën e kryebashkiakëve aktualë, si mendoni?×

Lajmi i fundit

Polarizimi politik në Ballkanin perëndimor dhe Europën lindore, studiuesit theksojnë rreziqet

Polarizimi politik në Ballkanin perëndimor dhe Europën lindore, studiuesit theksojnë rreziqet