• Mirëdita Mësuese - Mesimi 22

  Përgjatë mësimit të sotëm ju njiheni me rëndësinë kuptimore dhe gjuhësore të trajtës foljore “do të”, e cila shërben për formimin e kohës së ardhmeve të të gjitha foljeve. Mirëpo duket se folësit dhe shkruesit e shqipes e kanë zvogëluar atë vetëm në “do”. Ku qëndron pasaktësia në këtë rast? Mësuese Anjeza shpjegon foljen “do” si formë të vetës së dytë dhe të tretë, njëjës, që nuk është gjë tjetër, veçse folja “dua” dhe rëndësinë e pjesëzës “të” si vendimtare për të treguar moskryerjen e veprimit dhe mundësinë e kryerjes së tij në të ardhmen. Në vijim mësuesja jonë shpjegon drejtshkrimin e emrave “i ati”, “e ëma” në të gjitha rasat. Ato nuk duhet të shkruhen me një “j” përpara. Gjithashtu edhe përdorimi i apostrofit trajtohet nëpërmjet dhënies së shembujve, “i/e t’et”, “i/e s’ëmës”, etj. Fjala e huaj për sot është përcaktori “evident/e” që në shqipe fare mirë zëvendësohet me përcaktorin “i/e dukshme”.

 • Mirëdita Mësuese - Mesimi 21

  Gjatë këtij mësimi trajtohen emrat e përbërë nga dy tema fjalëformuese, njëra prej të cilave është “vend” dhe vendoset në krye të fjalës së re. Bazuar në pyetjen e një ndjekësesje, mësuese Anjeza shpjegon se si duhet shkruar emri jokonkret “vendndodhje”. Në të shumtën e rasteve kjo fjalë shkruhet “vendodhje” duke gabuar temën e parë fjalëformuese. Shembuj të tjerë fjalësh me të njëjtën temë nistore janë “vendngjarje”, “vendtakim”, “vendpushim”, etj. Siç shihet tema “vend” shkruhet e plotë. Së dyti, mësuese Anjeza saktëson përdorimin e foljeve kalimtare dhe jokalimtare dhe si shembull ka marrë foljet “thyej” dhe “thyhem”, të cilat duket se nuk gjejnë një përdorim të saktë te folësit dhe shkruesit e shqipes. Si fjalë e huaj për sot është zgjedhur “spostoj”, që në shqipe, si për nga kuptimi, si për nga struktura fjalëformuese është e barazvlefshme me “zhvendos”. 

 • Mirëdita Mësuese - Mesimi 20

  Sot mësuese Anjeza sqaron formimin dhe drejtshkrimin e trajtave të shkurtra të bashkuara: ma, ta, m’i, t’i dhe t’u. Shpeshherë drejtshkrimi i tyre dhe përdorimi i apostrofit paraqesin pasaktësi. Ato jepen me shembuj në fjali të ndryshme. Fjala e huaj e përzgjedhur në këtë mësim është “apel”. Në cilat raste duhet përkthyer dhe në cilat, jo? Edhe këtu shembujt nuk do të mungojnë dhe do të jenë ato që do të na mundësojnë një kuptim më të qartë.

 • Mirëdita Mësuese - Mesimi 19

  Gjatë mësimit të sotëm mësuese Anjeza flet për drejtshkrimin e datave, vendosjen e pikave dhe jot ë vijave të pjerrëta kur ato shkruhen me numra dhe shkrimin e muajit me gërmë të vogël dhe jo më gërmë të madhe. Një rast tjetër që trajtohet, gjithmonë lidhur me shkrimin e datave është ai që lidhet me shkrimin e një vendi, pastaj të datës. Mësuese Anjeza flet dhe saktëson edhe shkrimin e rrugëve, shesheve, bulevardeve, shkollave, kur ato janë pjesë e emërtimeve dhe kur nuk janë. Si fjalë e huaj për sot është zgjedhur “konçiz”. Si gjithmonë mësuese Anjeza bën një shpjegim të shkurtër të saj, kuptimin dhe përdorimin dhe më pas sugjeron fjalën shqip dhe mënyrat e shqipërimit të thënieve të ndryshme.

 • Mirëdita Mësuese - Mesimi 18

  Mësuese Anjeza trajton sot përdorimin e saktë të thonjëzave dhe dy pikave gjatë shkrimit të titujve të ndryshëm, apo edhe në fjali të ndryshme. Gjithashtu ajo ndalet edhe te përdorimi i njëkohshëm i tyre duke na saktësuar ligjëratën e drejtë dhe të zhdrejtë. Në vazhdim ju do të njiheni me disa nga fjalët që shqiptohen jo saktë gjatë përdorimit të tyre, si për shembull: përshkoj, përshkruaj, astronaut, shurdhim. E në mbyllje, fjalët e huaja të përzgjedhura për sot janë folja “abrogoj” dhe emri “apel”. Cilat janë fjalët shqipe që duhet t’i zëvendësojnë? Na ndiqni.

 • Mirëdita Mësuese - Mesimi 17

  Mësuese Anjeza sot trajton drejtshkrimin dhe drejtpërdorimin e lidhëzave kushtore. Në ç’kohë dhe në ç’mënyrë duhet vënë folja në fjali pas lidhëzave kushtore “po”, “nëse”, “në qoftë se” dhe “me kusht që”? Cilat janë gabimet më të shpeshta? Gjithashtu do të trajtohet edhe një fjalë e huaj, që për sot është “konfesoj”, rrënja dhe kuptimi i saj, si dhe përdorimet e ndryshme. Në gjuhën shqipe kjo fjalë fare mirë mund të zëvendësohet me “rrëfej”.

 • Mirëdita Mësuese - Mësimi 16

  Në këtë mësim të fundit për gjuhën tonë të bukur shqipe mësuese Anjeza trajton drejtshkrimin e disa ndajfoljeve që vijnë nga mbiemrat e nyjshëm si “fort”, “drejt”, “lart”. Mësuese Anjeza na mëson gjithashtu se si disa mbiemra të panyjshëm që janë të huazuar, duhet të përshtaten me strukturat morfemore të shqipes. Si fjalë të huaj në gjuhën shqipe, mësuese anjeza ka zgjedhur fjalën “iniciativë” gjegjësja e së cilës, që mund ta përdorim fare lehtë në komunikimin tonë është fjala “nismë”.

 • Mirëdita Mësuese - Mësimi 15

  Mësuese Anjeza vë në dukje dhe tërheq vëmendjen për zhdukjen e nyjes në tabelat disa emërtimeve të rrugëve, institucioneve, etj. Nëpërmjet një vëzhgimi të krahasuar, ajo fton të gjithë përdoruesit e gjuhës të jenë të kujdesshëm në shkrimin e nyjeve, që në gjuhën shqipe janë të emrave në rasën gjinore, të mbiemrave dhe të përemrave vetorë, të pacaktuar, dëftorë, etj. Si fjalë e huaj është zgjedhur “direkt/live”.

 • Mirëdita Mësuese - Mësimi 14

  Mësuese Anjeza sot na njeh me përshtatjen, si një nga mënyrat më të mira dhe më të rëndësishme të thënies së fjalëve dhe shprehjes në gjuhën shqipe. “Të marrësh një pozicion” në shqipe nuk do të thotë asgjë, sepse është bërë një përkthim fjalë për fjalë, si në italishte dhe frëngjishte I “prendere una posizione” dhe “prendre une position”. Duhet ta bëjmë të kuptueshme atë që themi për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit duke thënë, “të përkrahësh dikë”, “të mbash anën e dikujt”, “të mbash krahun e dikujt”. Së dyti, mësuese Anjeza rikujton përdorimin e “pavarësisht nga kushtet, rrethanat, mendimet”, e cila sa vjen e zëvendësohet me “pavarësisht kushteve, mendimeve, rrethanave”. Një ndajfolje po zëvendësohet, apo përdoret si parafjalë. Fjala e huaj për sot është “lançoj”: ç’kuptim mbart kjo folje? Pse nuk duhet përdorur në shqipe? Mësuesja jonë me durim e dashuri shpjegon dhe saktëson edhe këtë radhë.

 • Mirëdita Mësuese - Mësimi 13

  Gjatë mësimit të radhës mësuese Anjeza na qartëson disa rregulla drejtshkrimi në lidhje me disa folje të grupit të dytë, të cilat duhen shkruar dhe shqiptuar me –t dhe jo me –s, si: zhyt, rrit, këput, përgatit, etj. Ruajtja e t-së vijon në të gjitha zgjedhimet. Pastaj flitet për drejtshkrimin e mbiemrave të prejardhur nga tema me –ë fundore dhe prapashtesat –shëm dhe –shme. A ruhet ë-ja e temës, apo bie? Na ndiqni për më shumë qartësi. Pranëvënia e parafjalëve dyshe “nga… deri në” duket se “kërcënohet” nga dyshja e pasaktë “prej… deri në”. Mësuese Anjeza sqaron këtë dhe fjalën e huaj, që për sot është “spontan”.

 • Mirëdita Mësuese - Mësimi 12

  Përzgjedhja e fjalëve dhe ndërtimi i fjalive janë në qendër të mësimit të sotëm. Mësuese Anjeza flet për kuptimin dhe përdorimin e parafjalës “mbi”. Kur dhe si duhet përdorur ajo dhe e kundërta? Së dyti, ajo shpjegon kuptimin dhe përdorimin e fjalës “diferencë” dhe tërheq vëmendjen për mbipërdorimin e saj dhe lënien mënjanë të shqipes “dallim, ndryshim”. Fjalët e huaja për sot janë “fluks” dhe “preferoj”, të cilat shpjegohen në situata të ndryshme të përdorimit të tyre.

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 11

  Mësuese Anjeza sot flet për disa rregulla të drejtshkrimit të pjesoreve foljore për disa nga foljet e grupit të dytë. Shkrimi jo i saktë i tyre duket se ka filluar të bëhet një “rregull” më vete, ndaj edhe këto pjesore sillen në vëmendje. Edhe shkrimi i parashtesës kundërshtuese “anti” gjen në këtë mësim hapësirën e vet të vëmendjes. Së treti, mësuese Anjeza flet për përdorimin e parafjalës “në” dhe “më”, kur duhen përdorur ato dhe pse? Fjala e parë e huaj është “degradim” dhe e dyta, “dominim”.

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 10

  Gjatë këtij mësimi mësuese Anjeza sqaron kuptimin dhe përdorimin e foljes “ndodh”, si dhe kuptimin e përdorimin e emrit “pjesë”. Si duhen lidhur këto fjalë me fjalët e tjera në një shprehje? Kur mund të përdoren dhe kur, jo? Pse priremi vetëm drejt përdorimit të parë të tyre dhe harrojmë kuptimet e dyta, të figurshme? Në mbyllje, si fjalë e huaj për sot është zgjedhur “tendencë”, zanafilla e saj dhe mospërdorimi i fjalës shqipe “prirje”.

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 9

  Gjatë këtij mësimi mësuese Anjeza përqendrohet te një fjalë e futur së fundi në të folmen e përditshme, “literalisht”. Ajo tregon prejardhjen kuptimore të kësaj fjale dhe saktëson format e duhura shqipe që duhet të përdoren në këtë rast. Mësimi i sotëm vijon me drejtshkrimin dhe drejtshqiptimin e atyre fjalëve që në trup kanë një zanore –e të theksuar, e cila duhet shkruar dhe shqiptuar –e dhe jo –ë. E në fund, ju do të njiheni me fjalën shqipe që zëvendëson fjalën e huaj, “rezyme”.

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 8

   Një nga fjalët më të përdorura vitet e fundit është “përshëndetje”. A e themi atë atëherë kur duhet? Kudhe pse gabojmë në përdorimin e saj? Çfarë përshëndetjesh të tjera kemi zëvëndësuar duke përdorur“përshëndetje”?   Disa  huazime të shkruara jo saktë do të trajtohen gjithashtu në këtë mësim ngamësuese Anjeza. Fjala e huaj e përzgjedhur është, “update”. Na ndiqni për të marrë përgjigjet e pyetjeve tuaja.
   

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 7

  Edhe në këtë mësim mësuese Anjeza do të na udhëzojë për mënyrën e drejtë të të shkruarit dhe shqiptuarit të disa fjalëve të përdorimit të përditshëm. Fjala e parë e përzgjedhur është « kundër », jo pak herë e ngatërruar me « kundra ». Cilat janë disa nga fjalët e prejardhura që krijohen pikërisht me « kundër » dhe jo « kundra » dhe si duhen shkruar ato? Përgjigjen e kësaj pyetjeje dhe disa të tjerave, që lidhen me drejtshkrimin e fjalëve të prejardhura dhe të përbëra që në trup të tyre kanë përemrin e pacaktuar « gjithë » do ta gjeni në këtë mësim të « Mirëdita Mësuese ». Gjithashtu në këtë mësim sillen në vëmendje foljet që në trup të tyre kanë togun zanor –ie. Kur duhet ruajtur i tillë dhe kur duhet ndryshuar në –je ? Në mbyllje si gjithmonë mësuese Anjeza ju vjen në ndihmë për gjetjen e fjalëve shqipe në vend të fjalëve të huaja, ku për sot ajo sqaron kuptimin dhe përdorimin e foljes « injoroj ».

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 6

  Në këtë pjesë të gjashtë të “Mirëdita mësuese” do të keni mundësinë të njiheni më mirë me përdorimin e saktë të përemrave ynë dhe jonë. Një tjetër gabim që haset shpesh është edhe përdorimi i foljes kam dhe jam në vetën e dytë të nurmit shumës, gabim të cilin mësuese Anjeza Shatku e sqaron më së miri. Keni qenë ndonjeherë përballë zgjedhjes së të shkruarit ShBA-së apo ShBA-ve? Mësuesja jonë na qartëson për këtë dilemë si dhe për të tjera të ngjashme si kjo. Sa i përket huazimeve nga gjuhët e tjera, mësuese Anjeza Shatku na tregon gjegjëset dhe përdorimet në shqip të fjalëve “rankoj”, “evitoj”.

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 5

  Në këtë pjesë të pestë të “Mirëdita Mësuese” ju do të keni mundësinë të njiheni më mirë me saktësinë e dy fjalëve të dashura për të gjithë ne, Shqipëri dhe shqiptar. Ku gabojmë në shkrimin dhe shqiptimin e tyre? Shprehjet e përditshme, gjithashtu trajtohen me kujdes nga mësuese Anjeza. Format e sakta të përemrave vetorë dhe përdorimi me vend i parafjalëve të rasës emërore do të jenë ndalesa tjetër e kësaj pjese. E në fund mësuesja jonë do të përpiqet të na e bëjë më të lehtë kuptimin dhe përdorimin e fjalëve shqipe, herë-herë të munguara në të folmen tonë e të harruara paksa. “Kontestoj”, “deçiziv”, “definitiv”, “definitivisht”, “talent” dhe “çast” janë të përzgjedhurat për sot.

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 4

  Në pjesën e katërt të “Mirëdita mësuese”, mësuese Anjeza Shatku ka trajtuar mënyrën se si formohen antonimet. Shpeshherë bëjmë gabime në vendosjen e shkronjave ç, zh apo sh të cilat shërbejnë për të formuar këto antonime, ndaj mësuese Anjeza tregon se përpara kujt fjalëve vendosen ato. Në gjuhën shqipe zë një përdorim të gjerë edhe viza lidhëse, por se kur duhet të përdoret ajo na e tregon mësuese Anjeza. Sa i përket huazimeve, mësuese Anjeza tregon gjegjëset në shqip të fjalëve "influencoj", “akord”si dhe përdorimet e tyre në gjuhën shqipe.

 • Mirëdita Mësuese Mësimi 3

  Në pjesën e tretë të "Mirëdita Mësuese", mësuese Anjeza ka trajtuar numërorët, të cilët si pjesë e ligjëratës marrin gjininë dhe numrin e emrit që tregojnë, por sa të saktë jemi gjatë përdorimi të tyre në numrn shumës? Rregullat na i tregon mësuese Anjeza Shatku e cila tregon gjithashtu edhe emrat në gjuhën shqipe që formohen nga mbiemrat. Diçka që e ngatërrojmë shpesh është edhe përdorimi i nyjes “të” dhe “së”, dallimin midis të cilave, si dhe përdorimin e drejtë të tyre na i tregon mësuese Anjeza. Në këtë mësim të tretë mësojmë gjithashtu edhe lakimin e përemrave vetorë të numrit shumës “ne” dhe “ju” si dhe përdorimin e trajtave të shkurtra të përemrit vetor. Sa i përket huazimeve, mësuese Anjeza tregon gjegjëset në shqip të fjalës "prezenca" dhe përdorimet e saj në gjuhën shqipe.

 • Mirëdita Mësuese / Mësimi 2

  Në pjesën e dytë të "Mirëdita Mësuese", fjalët e zgjedhura nga mësuese Anjeza Shatku janë "i, e gjelbër" dhe "mrekulli", që të dyja të hasura shpesh në komunikimin e përditshëm. Mësuese Anjeza na tregon gabimet më të shpeshta në shqiptim dhe shkrim, duke treguar edhe trajtat e sakta të përdorimit. Sa i përket huazimeve, mësuese Anjeza tregon gjegjëset në shqip të fjalëve "risk", "angazhim", "insistoj", "primar", "sekondar", "abuzim"

 • Mirëdita Mësuese / Mësimi 1

  Në pjesën e parë të "Mirëdita Mësuese", mësuese Anjeza Shatku trajton fjalët "vete" dhe "faleminderit". Dy fjalë që të gjithë i hasim shpesh në përditshmërinë tonë. Por sa saktë i shkruajmë ato? Mësuese Anjeza na tregon trajtat e sakta të përdorimit të këtyre fjalëve, por edhe rregullimin e gabimeve më të shpeshta që bëjmë në shqiptimin apo shkrimin e tyre. Sa i përket huazimeve, mësuese Anjeza tregon gjegjëset në shqip të fjalëve "alternativë", "i paprecedent" dhe "konfuz"

Për lajme të tjera kërkoni në arkiv