POP 5

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të fundit

Nëse në vend të grabitësve do kishte terroristë? Ja kush e ka përgjegjësinë për sigurinë e aeroportit

Sot në mes të ditës u grabitën rreth 10 milionë euro nga një grup i armatosur. Ngjarja ndodhi brenda perimetrit te sigurisë në Aeroportin e Rinasit. Por, çfarë do të kishte ndodhur nëse në vendin e grabitëse, do të kishte qenë një grup terrorist, pasi të armatosur me tritol, granata dhe armë thyen perimetrin e sigurisë duke arritur deri tek një avion plotë me pasagjerë. 

Ai grup i armatosur mund të kishte organizuar një atentat, mund të kishin marrë peng avionin, mund të kishin bërë një masakër me qindra viktima. Pra me ngjarjen e sotme është kërcënuar siguria kombëtare e aviacionit. Dhe pyetja që lind është, kush e ka përgjegjësinë? Neni 106 i Kodit Ajror Shqiptar parashikon se përgjegjësinë e drejtpërdrejtë e ka Autoriteti i Aviacionit dhe kompania menaxhuese për sa i përket sigurisë ajrore.

Neni 106 Organizimi i sigurisë në aviacionin civil 
1. AAC-ja është autoriteti përgjegjës për sigurinë e aviacionit civil, përveç kur parashikohet ndryshe në këtë Kod. 
2. Përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë Kod, AAC-ja ndërmerr masat e nevojshme për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme në sigurinë e aviacionit civil. Për këtë, ky autoritet: 
a) përcakton dhe zbaton masat e duhura për parandalimin e akteve të ndërhyrjes së paligjshme në aviacionin civil; 
b) harton dhe zbaton: 
i) programin kombëtar të sigurisë së aviacionit civil, i cili miratohet nga Këshilli i Ministrave; 
ii) programin kombëtar të trajnimit për sigurinë e aviacionit civil, i cili miratohet me urdhër të përbashkët të ministrit që mbulon çështjet e transportit ajror dhe të ministrit që mbulon rendin publik.
iii) programin kombëtar të kontrollit të cilësisë për sigurinë e aviacionit civil, i cili miratohet nga ministri; 
c) miraton programet e sigurisë, të hartuara nga transportuesit ajrorë dhe operatorët e aerodromit; 
ç) kontrollon zbatimin e dispozitave të përcaktuara në programet e sigurisë së aerodromit, të transportuesve ajrorë dhe operatorëve të aerodromit; 
d) bashkërendon veprimtarinë në fushën e sigurisë me forcat ushtarake të Republikës së Shqipërisë, institucionet shtetërore të sigurisë, shërbimet e policisë dhe të doganës, transportuesit ajrorë dhe operatorët e aerodromeve; 
dh) vlerëson pastërtinë e figurës së personelit, sikurse parashikohet nga ky Kod. 
3. Në përmbushjen e këtyre funksioneve, AAC-ja këshillohet me ministrinë përgjegjëse për rendin publik, ministrinë që mbulon transportin dhe çdo institucion tjetër, sipas rastit. 
4. Për të bashkërenduar masat për zbatimin e planit kombëtar të sigurisë së aviacionit civil dhe të gjitha standardet për mbrojtjen e aviacionit civil nga aktet e ndërhyrjeve të paligjshme krijohet Komiteti Kombëtar i Sigurisë së Aviacionit Civil, i kryesuar nga drejtuesi i AAC-së. 
5. Përbërja dhe përgjegjësitë e Komitetit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare. 

Po neni 109 ngarkon kompaninë qe manaxhon aereoportin me nje pergjesi drejtperdrejte:

Neni 109 

Programi i sigurisë për aerodromin 
1. Operatori i një aerodromi harton, zbaton dhe përditëson programin e sigurisë për aerodromin, në përputhje me kërkesat e programit kombëtar për sigurinë e aviacionit civil. 
2. Programi i sigurisë për aerodromin përfshin çështjet si më poshtë: 
a) vendosjen e kufijve ndërmjet zonës tokësore dhe zonës ajrore;
 b) vendosjen e zonave me siguri të kufizuar në aerodrom; 
c) kontrollin e hyrjes në zonat ajrore dhe në zonat me siguri të kufizuar; 
ç) kontrollin e pastërtisë së figurës dhe trajnimin e personelit, që ka akses në zonat me siguri të kufizuar. 

d.ba./Shqiptarja.com
Komento