Paketa lehtësuese/ Hyn në fuqi vendimi, shtyhet afati i dorëzimit të bilanceve nga biznesi

Pas miratimit nga qeveria ka hyrë në fuqi vendimi në lidhje me dorëzimin e bilanceve të biznesit, që nuk do të bëhet në fund të këtij muaji, por shtyhet për në fund të korrikut për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi.

VENDIMI I PLOTE
Për një ndryshim në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Në  mbështetje  të  nenit  101  të  Kushtetutës,  me propozimin    e    ministrit    të    Financave    dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhet ndryshimi, si më poshtë vijon: 

Neni 1

Pas pikës 9, të nenit 38 “Dispozita kalimtare”, shtohet pika 10, me këtë përmbajtje: “10. Përjashtimisht nga parashikimet e neneve 29 dhe 30, të këtij ligji, për deklarimin dhe pagesën e   tatimit   mbi   fitimin,   në   vitin   2020,   afatet   e deklarimit dhe të pagesës janë, si më poshtë vijon:

a) Bilanci kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo e dhënë tjetër e përcaktuar në udhëzimin e ministrit  përgjegjës  për  financat,  në  zbatim  të  këtij ligji, dorëzohet brenda datës 31 korrik 2020;

b)  Për  tatimpaguesit me  qarkullim  deri  në  14000  000  (katërmbëdhjetë  milionë)  lekë, tatimi  i llogaritur   në   bazë   të   deklaratës   vjetore   të   të ardhurave  të  tatueshme,  pakësuar  me  shumat  e përcaktuara  sipas  nenit  37,  të  këtij  ligji,  dhe  me parapagimet   e   bëra   gjatë   periudhës   tatimore, paguhet  nga  tatimpaguesi  në  llogarinë  e  organeve tatimore, brenda   gjashtëmujorit   të   dytë   të   vitit 2020;

c) Për tatimpaguesit me qarkullim deri në 14 000000  (katërmbëdhjetë  milionë)  lekë,  këstet  e  tatim-fitimit të tremujorit  të  parë  dhe  të  dytë  të  vitit 2020, parapaguhen    në    llogarinë    e    organeve tatimore,  brenda  datës  31  dhjetor    2020. 

Këstet paraprake  të  tatimit  mbi  fitimin, të  tremujorit  të tretë  dhe  të  katërt të  vitit  2020,  parapaguhen  në llogarinë   e   organeve   tatimore,   brenda   datës 31 dhjetor 2020.”.Neni 2 Ky  akt  normativ  hyn  në  fuqi  menjëherë  dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

  • Sondazhi i ditës:

    Emigrantet mund të votojnë me postë/ A mendoni se vota e tyre do të jetë percaktuese në zgjedhjet e 25 prillit?

Komento


×

Lajmi i fundit

John

Vrau me thikë 7 vjeçaren në park, gjykata britanike shpall shqiptaren të pafajshme: Vuan nga skizofrenia