Ndryshon urdhri/ Kushtet e reja për pensionet e ushtarakëve, si përfitohet

Ish-ushtarake

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka publikuar të plotë kushtet për përfitimin e pensioneve për ushtarakët dhe ish-ushtarakët. Janë 9 kategori që përfitojnë këtë lloj pensionit. ISSH sqaron gjithashtu se mund të përfitohet edhe pension i parakohshëm. “Pensioni i parakohshëm për vjetërsi shërbimi. Për burra: mosha 47 vjeç dhe jo më pak se 15 vite shërbimi. Për gra: mosha 42 vjeç dhe jo më pak se 12 vite shërbimi” – thotë Instituti i Sigurimeve Shoqërore.

Nga skema suplementare e ushtarakëve përfitojnë: Ushtarakët e Forcave të Armatosura në RSH.  Punonjësit e Policisë së Shtetit. Punonjësit e Gardës së RSH. Punonjësit e Shërbimit Informativ të Shtetit. Punonjësit e Policisë së Burgjeve. Punonjësit e Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit. Punonjësit e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm. Punonjësit e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes.

Dokumentat
Drejtohuni në Agjencinë Lokale të Sigurimeve Shoqërore, ku ju keni vendbanimin, dhe pajisuni me dy format-kërkese. - Një format-kërkese e plotësuar paraqitet në strukturat, nga ku keni ndërprerë karrierën ushtarake dhe keni dalë në rezervë/lirim apo pension pleqërie. Kujdes! Për çdo përfitim, data e regjistrimit të kërkesës është e rëndësishme. Personi, që kërkon përfitimet jo më vonë se 1 vit nga data kur i lind kjo e drejtë, përfitimi i paguhet nga data e lindjes së të drejtës. Në raste të tjera, përfitimi paguhet nga data e paraqitjes së kërkesës për përfitim. 

Për përfitimin e pensionit të parakohshëm, bashkëlidhur kërkesës duhet të jenë: - Fotokopje e kartës së identitetit. - Deklaratë për punësimin (e përvitshme).  Vërtetim nga Zyra e Tatim-Taksave.  Vërtetim nga zyrat e punës si punëkërkues. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive. 

Për përfitimin e pensionit suplementar të pleqërisë, bashkëlidhur kërkesës, duhet të jenë: Fotokopje e kartës identitetit. 
Për përfitimin e pensionit suplementar të invaliditetit, bashkëlidhur kërkesës, duhet të jenë: Fotokopje e kartës identitetit. 
Për përfitimin e pensionit suplementar familjar, bashkëlidhur kërkesës, duhen: Certifikatë e vdekjes së personit. Fotokopje e kartës identitetit së përfituesit. Vërtetim për vazhdimin e shkollës për jetimët që kanë mbushur moshën ligjore për t’u punësuar. Deklaratë për punësimin apo aktivitetin ekonomik. 

Për përfitimin e pensionit suplementar familjar, kur ushtarakët humbasin jetën në detyrë apo për shkak të saj, bashkëngjitur kërkesës duhen këto dokumenta: Certifikatë e vdekjes së personit. Fotokopje e kartës identitetit se përfituesit. - Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët. Deklaratë për punësimin apo aktivitetin ekonomik.

Dy shembujt
Llogaritja e një pensioni suplementar të pleqërisë: PSP = PMRMN x VSH x 1%. PSP: Pensioni Suplementar i Pleqërisë. PMRMN: Paga Mesatare Referuese Mujore Neto. VSH: Vitet e Shërbimit Masa që rezulton nga kjo formulë nuk duhet të jetë më shumë se 50 për qind e pensionit të pleqërisë.

Shembull:
Ushtaraku  A.B. përfiton pension pleqërie sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, i ndryshuar, me datë fillimi 15 Shtator 2017 dhe masën 26,000 lekë në muaj. Ai ka 28 vite shërbimi si ushtarak dhe pagë mesatare referuese mujore neto 53,700 lekë në muaj.

Llogaritja e pensionit suplementar të pleqërisë bëhet në këtë mënyrë:
PSP = 53,700 lekë x 28 vite  x 1%  = 15,036 lekë / muaj
Por, pensioni suplementar i pleqërisë nuk duhet të jetë më i lartë se 50% e pensionit të pleqërisë që ushtaraku A. B. gëzon, në çastin e lindjes së të drejtës së pensionit suplementar. Ushtaraku A.B përfiton pension pleqërie në datën 15 Shtator 2017, në masën 26,000 lekë/muaj. Në këtë rast, pensioni suplementar i pleqërisë është sa 50% e pensionit të pleqërisë, pra 13,000 lekë / muaj. Pra, ish ushtaraku A.B. në datën 15 Shtator 2017 do të përfitojë pension suplementar pleqërie në masën 13,000 lekë lekë/muaj.

Si llogaritet pensioni i parakohshëm për vjetërsi shërbimi
Llogaritja e një pensioni të parakohshëm për vjetërsi shërbimi: PPVSH = PMRMN x VSH x 1.5%. PPVSH = Pensioni i Parakohshëm për Vjetërsi Shërbimi. PMRMN = Paga Mesatare Referuese Mujore Neto. VSH =  Vitet e Shërbimit. Por, në çdo rast, masa e pensionit të parakohshëm nuk mund të jetë më e ulët se pensioni bazë, i cili përcaktohet nga Këshilli i Ministrave, në përputhje me ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. Shembull:

Ushtarakut në rezervë/lirim D.N.  i lind e drejta për të përfituar pensionin e parakohshëm për vjetësi shërbimi më datë 20 Maj 2017. Ai ka 22 vite në shërbim dhe paga mesatare referuese mujore neto është 44,000 lekë në muaj. Llogaritja e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi bëhet në këtë mënyrë:

PPVSH = 44,000 lekë x 22 x 1.5%  = 14,520 lekë / muaj Por, në çdo rast, masa e pensionit të parakohshëm nuk mund të jetë më e ulët se pensioni bazë, i cili përcaktohet nga Këshilli i Ministrave, në përputhje me Ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. Në rastin konkret masa e pensionit bazë më datë 20 Maj 2017 është 13,014 lekë në muaj, pra masa e llogaritur e PPVSH do të jetë 14,520 lekë në muaj. Pra, ish-ushtaraku D.N. në datën 20 Maj 2017 do të përfitojë pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi në masën 14,520 lekë / muaj.

Nga skema suplementare e ushtarakëve përfitojnë: 

Ushtarakët e Forcave të Armatosura 
Punonjësit e Policisë së Shtetit
Punonjësit e Gardës
Punonjësit e Shërbimit Informativ të Shtetit
Punonjësit e Policisë së Burgjeve
Punonjësit e Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit 
Punonjësit e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm
Punonjësit e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes


 

  • Sondazhi i ditës:

    Ju duket e drejtë që studentët e pavaksinuar të humbasin vitin akademik?

Komento


×

Lajmi i fundit

John

U përfshinë në një aksident pak ditë më parë, ndërrojnë jetë në spital çifti i bashkëshortëve nga Lezha