Zgjedhjet për kryetatin e ri të PD, publikohet rregullorja me 27 pika! Kandidatët me vëzhgues në Komisionin Zgjedhor

Zgjedhjet për kryetatin e ri të PD, publikohet rregullorja me 27 pika! Kandidatët me vëzhgues në Komisionin Zgjedhor

Publikohet rregullorja e brendshme mbi modalitetet e procesit zgjedhor për kryetar të Partisë Demokratike. Në këtë rregullore janë 27 pika, mes tyre thuhet se kandidatët do të kenë një vëzhgues brenda komisionit zgjedhor.

"Në Komisionin Zgjedhor, secili kandidat brenda datës 25 Maj 2021 cakton nga një vëzhgues të tij të përhershëm. Vëzhguesi ka akses të plotë në të gjithë veprimtarinë e Komisionit. Ai njoftohet dhe merr pjesë në çdo mbledhjen të Komisionit dhe merr fjalën sa herë e kërkon, për të parashtruar kërkesa, propozime apo për të paraqitur ankesa".

(Kliko këtu) RREGULLORE E BRENDSHME MBI MODALITETET E PROCESIT ZGJEDHOR PËR KRYETAR TË PARTISË DEMOKRATIKE

Disa pika të rregullores

4. Procesi zgjedhor drejtohet nga Komisioni Zgjedhor i Partisë. Ndjekja, drejtimi dhe organizimi i procesit në nivel Dege bëhet nga Kryesia e Degës në mënyrë kolegjiale. Kryesia është përgjegjëse për mbarëvajtjen e procesit në nivel Dege. Në Komisionin Zgjedhor, secili kandidat brenda datës 25 Maj 2021 cakton nga një vëzhgues të tij të përhershëm. Vëzhguesi ka akses të plotë në të gjithë veprimtarinë e Komisionit. Ai njoftohet dhe merr pjesë në çdo mbledhjen të Komisionit dhe merr fjalën sa herë e kërkon, për të parashtruar kërkesa, propozime apo për të paraqitur ankesa.

Në Komisionet e Votimit dhe të Numërimit secili kandidat cakton nga një anëtar vëzhgues.

5. Në periudhën e heshtjes zgjedhore nuk lejohet asnjë lloj fushate zgjedhore nëpërmjet organeve të medias, si dhe zhvillimi i takimeve ose i veprimtarive të tjera zgjedhore të kandidatëve. Degët e Partisë janë përgjegjëse për organizimin e takimeve me anëtarësinë të kandidatëve sipas një grafiku që dërgohet paraprakisht nga Sekretariati Organizativ i Partisë. Stafi i secilit kandidatit harton grafikun e takimeve dhe e koordinon atë me Sekretariatin Organizativ të Partisë përpara se tu dërgohet Degëve për zbatim.

6. Gjatë fushatës zgjedhore çdo kandidatë ka të drejtë të bëjë propagandë zgjedhore në çdo mënyrë të ligjshme. Zyra e Shtypit e Partisë Demokratike bën pasqyrimin në mënyrë të barabartë të aktivitetit të secilit kandidat gjatë fushatës zgjedhore, duke shpërndarë zyrtarisht çdo njoftim të kandidatit apo çdo përmbledhje të takimeve të tij. Zyra e Shtypit e Partisë Demokratike merr masat për pasqyrimin e barabartë të fushatës zgjedhore të secilit kandidat. Secili kandidat ka të drejtë të përdor ambientet e selisë qendrore të Partisë Demokratike apo selitë e Degëve të partisë në rrethe për aktivitete të tij gjatë fushatës zgjedhore apo për komunikimin me mediat. 

II. Procesi i votimit

7. Kryesia e degës së PD-së organizon dhe është përgjegjëse për procesin e votimit për Kryetar të PDSH-së që do të zhvillohet me datë 13.06.2021. Në çdo degë të PDSH-së ngrihet një qendër votimi. Përjashtimisht, në degët me më shumë se 2500 anëtarë ngrihen dy qendra votimi.

8. Ambientet ku do të kryhet votimi miratohen nga Komisioni Zgjedhor me propozim të kryesive të degëve jo më vonë se data 07.06.2021.

Në selinë qëndrore të PDSH do të ngrihet qendra e votimit për degën Tirana 2, në të cilën përveç votuesve të kësaj dege do të votojnë edhe anëtarët e Kryesisë së PDSH-së, anëtarët e Këshillit Kombëtar, anëtarët e Grupit Parlamentar ekzistues dhe deputetët e dalë nga zgjedhjet parlamentare të datës 25.04.2021, me banim në Tiranë.

9. Komisioni i Votimit dhe Numërimit përbëhet nga 3 anëtarë titullarë, të caktuar nga Komisioni Zgjedhor i Partisë, me propozim të Kryesisë së Degës dhe anëtarë vëzhgues si përfaqësues nga secili kandidat.

Komisioni i Votimit dhe Numërimit ka në përbërje 3 anëtarë si më poshtë:

  • Një nga Nënkryetarët e Degës – Kryetar;
  • Sekretarin për Çështjet Zgjedhore dhe Aksionin Elektoral në Degë – Sekretar;
  • Sekretarin Organizativ të Degës – Anëtar;

Secili kandidat ka të drejtë të caktojë një anëtar vëzhgues, që duhet të jetë anëtar partie i degës përkatëse.

Në rastin kur në Degë funksion më shumë se një qendër votimi, Komisioni i dytë i Votimit dhe Numërimit ka në përbërje 3 anëtarë si më poshtë:

  • Një nga Nënkryetarët e Degës – Kryetar;
  • Sekretarin për Mbrojtjen Politike dhe Ligjore të Kauzave Qytetare në Degë – Sekretar;
  • Sekretarin e Burimeve Njerëzore të Degës – Anëtar;

Secili kandidat ka të drejtë të caktojë një anëtar vëzhgues, që duhet të jetë anëtar partie i degës përkatëse.Në rast mungese të njërit nga përfaqësuesit e pozicioneve të mësipërme, Kryesia  e Degës vendos si përfaqësues një nga anëtarët e Kryesisë. Kryesia e degës përcjell përbërjen e Komisionit, sëbashku me të dhënat e kontaktit të secilit anëtar në Komisionin Zgjedhor, brenda datës 03.06.2021. Brenda kësaj date kandidatët për kryetar përcjellin në Komisionin Zgjedhor emrat, sëbashku me të dhënat e kontaktit, të anëtarëve vëzhgues në Komisionet e Votimit dhe Numërimit.

10. Fleta e votimit miratohet nga Komisioni Zgjedhor jo më vonë se 7 ditë para datës së zgjedhjeve. Renditja e kandidatëve do të bëhet me short në Komisionin Zgjedhor në prani të përfaqësuesve të kandidatëve.

11. Kryetari i Komisionit të Votimit dhe Numërimit nënshkruan dhe vulos çdo Fletë Votimi.

Komisioni është përgjegjës për tërheqjen e bazës materiale jo më vonë se 1 ditë përpara fillimit të procesit të votimit. Materialet e votimit terhiqen ne Seline Qendrore te PDSH-se brenda ores 16:00 te dates 12/06/2021, nga Kryetari i Komisionit, i cili mund të shoqërohet edhe nga anëtarët përfaqësues të kandidatëve, nëse këto të fundit dëshirojnë. Baza materiale përfshinë: fletët e votimit, procesverbalin, listat e votimit, dhomat e fshehta, kuti e votimit, materialet shpjeguese të procesit të votimit, materialet e nevojshme për zbatimin e masave anti-COVID, dhe cdo material tjetër të nevojshëm zgjedhor.

12. Komisioni i Votimit dhe Numërimit paraqitet në Qendrën e Votimit (QV) një orë përpara fillimit të procesit dhe përgatit ambientin e QV për realizimin e rregullt të procesit të votimit. Ai hap zarfin me Fletët e Votimit dhe bën gati Komisionin për fillimin e procesit. QV duhet të garantojë votimin në mënyrë të fshehtë të çdo anëtari dhe pa asnjë ndërhyrje nga persona të tjerë. Komisioni i Votimit dhe Numërimit merr masa që procesi i votimit të realizohet në respekt të masave që dikton situata e krijuar me pandeminë COVID-19.

13. Qendrat e votimit hapen në orën 08:00 dhe mbyllen në orën 19:00.

Komisioni i Votimit dhe Numërimit merr masa për hapjen e QV në orën e përcaktuar. Votimi mbyllet në orarin e përcaktuar, duke u siguruar që në ambientet e QV nuk ka anëtarë që pret për të votuar. Nëse ka ende anëtarë të PD-së që presin të votojnë përtej orarit të caktuar për mbylljen e qendrës së votimit, Kryetari i Komisionit mbledh dokumentet e tyre të identifikimit dhe sigurohet që kushdo që është në rradhë për të votuar të ketë mundësi për të votuar. Qendra e votimit nuk mbyllet deri në përfundimin e votimit të tyre. Mbyllja e votimit shpallet më zë të lartë dhe pas atij momenti nuk lejohet asnjë person tjetër që të votojë.

14. Komisioni i Votimit dhe Numërimit nëse e vlerëson të nevojshme i kërkon Kryesisë së Degës caktimin e dy apo tre anëtarëve të FRPD, që të jenë përgjegjës për të siguruar që votuesit të mbajnë rradhën në mënyrë të rregullt, në distancë nga njëri tjetri dhe të paraqiten përpara komisionit në mënyrë individuale. Përpara paraqitjes tek Komisioni, votuesit udhëzohen që të lexojë materialin shpjegues të shpallur në një vend të dukshëm që tregon mënyrën e votimit, si dhe i kërkon që të bëjë gati mjetin e identifikimit përpara se të paraqitet tek Komisioni.

15. Të drejtën për votim e ka çdo anëtar Partie që është i regjistruar në Regjistrin Bazë të Antarësisë në PDSH dhe plotëson kushtet e parashikuara në pikën 2, të nenit 22 të Statutit, me përjashtim të rastit të parashikuar në paragrafin e tretë të pikës 16 të këtij udhëzimi. Lista e votuesve miratohet nga Komisioni Zgjedhor jo me vonë se 5 ditë para ditës së zgjedhjeve. Listat e anëtarëve që kanë të drejtën e votimit përgatiten nga Sekretariati Organizativ i Partisë, të paktën 48 orë përpara ditës së miratimit nga Komisioni Zgjedhor. Secili kandidat ka të drejtë të caktojë një auditues për procesin e gjenerimit të të dhënave nga sistemi elektronik i antarësisë, i cili pa patur të drejtën për kopjimin e të dhënave, bën monitorimin e procesit të gjenerimit të të dhënave të antarësisë nga sistemi dhe verifikon nëse ka apo jo modifikime të papërshtatshme në sistem. Zyra e IT dhe Sekretariati Organizativ në Partinë Demokratike kujdeset për garantimin e kësaj të drejte.


Lajmi kryesor:

Debate në kryesinë e PD-së, miratohen 4 kandidatatët për kryetarin e ri! Në garë përballë Bashës, Kadilli, Shehaj dhe Harxhi! Skualifikohen 5 të tjerë, anëtarja e grupit 'Për PD': Akt i rëndë


  • Sondazhi i ditës:

    Hetime për korrupsion dhe pastrim parash për Gërdecin, do bëhet drejtësi?×

Lajmi i fundit

Rama: Çelen tre konkurse ndërkombëtare për stadiumet e Vlorës, Durrësit dhe Korçës

Rama: Çelen tre konkurse ndërkombëtare për stadiumet e Vlorës, Durrësit dhe Korçës